Weboldal

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(VOLKSWAGEN KONSZERNHEZ TARTOZÓ MÁRKÁK)

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről. Porsche Szeged telephely a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jogszabályok által megengedett mértékben megilleti a Porsche Szeged telephely, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a „Tájékoztató”) részletesen leírja az Ön jogait adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint Porsche Szeged telephely adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez a Tájékoztató csak a www.porscheszeged.hu honlapra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és Vállalatunk nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a(z) Porsche Szeged telephely (adatvédelmi nyilvántartási azonosító: […]), az Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen és Volkswagen Haszonjárművek márkájú gépkocsik márkakereskedője és márkaszervize, a Das WeltAuto hálózat tagja.

Elérhetőségeink a következők:
cím: Sárosi utca 11., 6724 Szeged
e-mail cím: info@porscheszeged.hu

Adatkezelő kapcsolattartója: [név] (email cím: […], telefon: […]).

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy vállalatunk mellett az alábbiakban leírt esetekben a gépjármű gyártója és a gépjármű magyarországi nagykereskedője, a Porsche Hungaria Kft. is kezelni fogja az Ön személyes adatait.

A Porsche Hungaria elérhetőségei az alábbiak:
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 27.

Adatkezelő kapcsolattartója: Drávecz Szilárd (email cím:  adatvedelem@porsche.hu, telefon: +36 1 4515 159).
A Porsche Hungaria Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a https://www.porschehungaria.hu/ weboldalon.

II. Mit jelentenek az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos alapvető fogalmak?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Porsche Hungaria Kft. nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

III. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Az érintett bármikor jogosult:

 1. tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
 2. kérni személyes adatai helyesbítését,
 3. kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
 4. kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
 5. kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett Vállalatunk kapcsolattartójához intézett, a kapcsolattartó I. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet Vállalatunktól a személyes adatai kezeléséről. Vállalatunk a megkeresésre 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be Vállalatunkhoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti Vállalatunknál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. Vállalatunk a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Vállalatunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Vállalatunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti Vállalatunktól, hogy a Vállalatunk által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). Vállalatunk a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

IV. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Vállalatunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit a Tájékoztató I. pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet Vállalatunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül Vállalatunkhoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy Vállalatunk  az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

V. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Vállalatunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen Tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

Vállalatunk az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előreláthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket Vállalatunk és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése Vállalatunk, valamint az esetleges adatfeldolgozó(k) mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

Vállalatunk folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

VI. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen Tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapunkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen Tájékoztató VIII. pontja szól.

 

VII. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

Vállalatunk a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. Vállalatunk fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

VIII. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

Vállalatunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy Vállalatunknak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

VIII.1. Hatóságoknak való átadás

Vállalatunk jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

VIII.2. Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön az általunk értékesített és a Porsche Hungaria Kft. által forgalmazott Audi, Seat, Skoda, Volkswagen vagy Volkswagen Haszongépjármű márkájú gépjárművet vásárol, illetve ezek karbantartását és javítását rendeli meg tőlünk, akkor a Mobilitásgarancia, a jótállás, valamint a hibás teljesítés esetén Önt megillető további jogok aktiválása és érvényesítése során az Ön adatait át kell adnunk a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a gépjárműgyártónak. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Minderről az adatkezelésről további információt talál a jelen Tájékoztató VII. pontjában.

Új autó vásárlása, illetve javítási és karbantartási szolgáltatás igénybe vétele esetén ugyancsak átadjuk adatait a Porsche Hungaria Kft. illetve a gépjárműgyártó számára annak érdekében, hogy megkereshessék Önt annak felmérése céljából, hogy mennyire volt megelégedve a gépjárművel és szolgáltatásainkkal. Ebben az esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve a gépjárműgyártó is az Ön adatainak kezelőjévé válik. Amennyiben a DasWeltAuto hálózatban vásárol használt autót, úgy adatait a Porsche Hungaria Kft. részére továbbítjuk, a DasWeltAuto szolgáltatásokra vonatkozó elégedettségének felmérése céljából.

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését a Vállalatunkon keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Vállalatunkon keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, Vállalatunk az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

VIII.3. Átadás adatfeldolgozóknak

Vállalatunk a személyes adatok kezelése során szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek Vállalatunk megbízásából tevékenykednek. A Vállalatunk által alkalmazott adatfeldolgozók listáját a jelen Tájékoztató végén található táblázat felsorolja, és Adatfeldolgozó ezt a listát folyamatosan aktualizálja, és honlapján elérhetővé teszi. Így Ön mindenkor ellenőrizni tudja, hogy mely adatfeldolgozókhoz kerülhetnek továbbításra személyes adatai.

Az adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az érintettel szemben Vállalatunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket gondosan választottuk ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak a kezelése összhangban legyen az adatvédelmi előírásokkal, és az Ön jogainak a védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel a saját üzleti céljaikra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére egyes szerviz-tevékenységek (pl. karosszéria lakatos és fényező munkák, a Mobilitásgarancia szolgáltatások nyújtása) vagy marketing akciók lebonyolítása során (pl. call center, marketing ügynökség) kerülhet sor. Továbbá, a Porsche Hungaria Kft. adatfeldolgozóként jár el, amikor a Porsche Hungaria Kft. által biztosított IT és marketing szolgáltatások igénybevétele során az Ön adatait átadjuk részére, az Ön magasabb szintű kiszolgálása érdekében.

IX. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

 1. a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, vagy javítási szolgáltatást kíván igénybe venni);
 2. amennyiben Vállalatunk jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés); vagy
 3. ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti Vállalatunkat bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

IX.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

IX.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér az általunk forgalmazott, Volkswagen Konszernhez tartozó márkával kapcsolatos termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

IX.1.2. Gépjármű-vásárlás

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk, a gépjármű adásvételi szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Használt gépjármű vásárlása esetén a gépjármű adásvételi szerződés aláíróinak személyazonosságát két tanú hitelesíti. A szerződés a tanúk nevét, lakcímét, személyi igazolvány számát és aláírását rögzíti. A tanúk személyes adatait Vállalatunk a szerződésre irányadó megőrzési ideig tárolja, azokat kizárólag a szerződéssel összefüggő célra használhatja fel. 

IX.1.3. Szerviz-esemény

Amennyiben Ön javítási vagy karbantartási szolgáltatást vesz igénybe vállalatunknál, a szervizmunkalapon megadott adatait (név, cím, telefonszám, e-mail cím) és gépjárműve adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Ön által megrendelt szolgáltatás teljesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat a szolgáltatás teljesítéséből követően keletkező esetleges követelések elévülési ideje alatt (ideértve garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb három évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.1.4. Tartozék- és alkatrészvásárlás

Amennyiben Ön gépjárművéhez tartozékot vagy alkatrészt vásárol és a fizetés során számlát igényel, a számlán szereplő adatait (név, lakcím) kezeljük.

Az adatkezelés célja a számlázás.

Adatait külön nem tároljuk, tájékoztatjuk azonban, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig)  kötelesek vagyunk megőrizni.

IX.2. Vállalatunk érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekén alapuló adatkezelések

Egyes esetekben az érintettek adatvédelemhez és személyes adataikhoz való joga és az adatkezelők jogos érdekei látszólag ütközhetnek. Ilyen esetekben az adatkezelők érdekmérlegelés útján juthatnak arra a következtetésre, hogy az adatkezelés a jogos érdekeik érvényesítése miatt szükséges. Ilyen esetben nem jogosult azonban az adatkezelő a jogos érdekén túlmenő vagy tömeges adatkezelésre.

Az érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdek sokféle lehet, az alábbiakban tájékoztatást adunk a leggyakrabban előforduló ilyen adatkezelésekről.

IX.2.1. Visszahívási akciók

A Volkswagen Konszern által forgalmazott márkákat érintő visszahívási akciók során az érintett gépjármű alvázszáma alapján a Porsche Hungaria Kft. megkísérli azonosítani az érintett gépjármű tulajdonosait. Amennyiben Ön egy ilyen érintett gépjármű tulajdonosa, de adatai a Porsche Hungaria Kft. adatbázisaiban nem szerepelnek, úgy a Porsche Hungaria Kft. a mindenkori illetékes hatóságtól (jelenleg a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Államtitkárságától) szerzi be az Ön adatait.

Az adatkezelés indoka a valamilyen biztonsági kockázattal érintett gépjármű azonosítása és visszahívása az Ön biztonsága érdekében.

Az adatok megőrzésének időtartama: a visszahívás okából fakadóan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje, de legfeljebb 10 év.

IX.2.2. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Porsche Hungaria Kft. jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év

IX.2.3. Ügyél-elégedettség mérése

Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait a Porsche Hungaria Kft.-nek, illetve a márka szerinti gyártónak, amely esetben a Porsche Hungaria Kft., illetve gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

IX.2.4. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt Vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vagy a kereskedésben, illetve szervizben anyagi kárt vagy személyi sérülést okoz, vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

IX.2.5. Bírság továbbszámlázása, biztosítási ügyintézés, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ezekben az esetekben a szükséges, a bérleti szerződés megkötése illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használata során a hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Vállalatunkat, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, telefonszám, e-mail cím) a hatóságnak átadjuk.

IX.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

Vállalatunk az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli, kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy Vállalatunk

 1. az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;
 2. az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);
 3. a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;
 4. az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;
 5. az érintettek Vállalatunknál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;
 6. az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

IX.3.1. Automatizált döntéshozatal és profilozás

Vállalatunk az érintett kifejezett és előzetes hozzájárulása esetén az érintettről Vállalatunknál rendelkezésre álló vagy más forrásból jogszerűen szerzett adatok alapján bizonyos célzott megkereséseket automatizált döntéshozatal útján és profilozás eredményeként küldhet. Az automatizált döntéshozatal előre meghatározott szempontok szerinti leválogatással történik, a korábbi adatok alapján meghatározható profilnak megfelelően. Ilyen adatok lehetnek többek között az érintett személyére (pl. nemére, életkorára, lakhelyére, foglalkozására, kedvteléseire) életkörülményeire (pl. családi állapotára és helyzetére, jövedelmi viszonyaira), felhasználási szokásaira vonatkozó adatok. A profilozás célja az érintett felhasználási szokásainak, preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatok kidolgozása.

Az érintett bármikor további információt kérhet a profilozás módjáról, különösen a figyelembe vett adatokról, az azokból levont következtetésekről, illetve az adatok forrásáról.

IX.3.2. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben az érintett hozzájárul Vállalatunk adatkezeléséhez az új termékek, szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, Vállalatunk érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja.

IX.3.4. Piackutatás

Vállalatunk külön, és a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatokkal össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a fogyasztói szokásaik megismerése érdekében történő kapcsolatfelvétel (piackutatás) céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Vállalatunk a piackutatás után haladéktalanul leválasztja az érintett név- és lakcímadatát a kutatás egyéb adatairól, és elkülönítetten, az érintett beazonosíthatóságát és a válaszaival történő összekapcsolását kizáró módon tárolja azokat. Az elkülönítéstől kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulása esetén tekint el Vállalatunk.

IX.3.5. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén az Ön nevén, lakcímén, telefonszámán és e-mail címén kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen Tájékoztató VII.2.5. pontját).

IX.3.6. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén Vállalatunk a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában Vállalatunk a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. Vállalatunk a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

IX.3.7. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat Vállalatunk egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

X. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalunk automatikusan gyűjt adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

XI. ​​​​​​​Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat az Vállalatunk illetékes munkavállalói, valamint  jelen Tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

25.05.2018
Porsche Szeged telephely

Company

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns besonders wichtig. Deshalb informieren wir Sie im Folgenden gründlich über die Verarbeitung personenbezogener Daten. Verantwortlich für die nachgenannten Datenverarbeitungen ist die Porsche Inter Auto GmbH & Co KG. Die Porsche Inter Auto GmbH & Co KG hält sich bei der Verwendung und Verarbeitung personenbezogener Daten streng an die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Das Recht zur Nutzung personenbezogener wie anonymer Daten steht vorbehaltlich der nachfolgend beschriebenen Betroffenenrechte im gesetzlich zulässigen Umfang der Porsche Inter Auto GmbH & Co KG zu.

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

Diese Datenschutzerklärung gilt ausschließlich für Leistungen der Porsche Inter Auto GmbH & Co KG nicht jedoch für Datenverarbeitungen von Dritten. Bitte prüfen Sie die Datenschutzerklärungen von Datenverarbeitungen, die von Dritten kontrolliert und betrieben werden, da sich diese unserer Kontrolle entziehen und die Porsche Inter Auto GmbH & Co KG für deren Inhalt und Datenschutzmaßnahmen nicht verantwortlich ist. Für Datenverarbeitungen der Porsche Inter Auto GmbH & Co KG im Zusammenhang mit Internetseiten und Applikationen finden Sie entsprechende Informationen auf der jeweiligen Webseite oder Applikation.

[1.] Datensicherheit

[1.1] Die Porsche Inter Auto GmbH & Co KG hat zum Schutz Ihrer Daten geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die Ihre Daten unter anderem gegen Verlust, Manipulation oder unberechtigten Zugriff schützen. Die ergriffenen Maßnahmen unterliegen der regelmäßigen Überprüfung und werden laufend an den Stand der Technik angepasst. Sollte es zu einer Verletzung des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten kommen, die voraussichtlich ein hohes Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten zur Folge hat, werden Sie von uns unverzüglich benachrichtigt.

[1.2] Bitte beachten Sie, dass Sie für die sichere Verwahrung und Geheimhaltung von Benutzerdaten oder Passwörtern, die Ihnen übergeben oder mitgeteilt wurden, selbst für verantwortlich sind.

[2.] Nutzung durch Minderjährige

[2.1] Es wird darauf hingewiesen, dass alle Verarbeitungen von personenbezogenen Daten ausschließlich von Personen genutzt werden dürfen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Eine Nutzung von Systemen und Tools wie Webseiten und Applikationen und die daraus resultierende Verarbeitung der Daten von Nutzern unter dieser Altersgrenze ist ohne Einwilligung der Eltern/Erziehungsberechtigten untersagt. Sollte es dennoch zu solchen Datenverarbeitungen kommen, werden wir, sobald wir Kenntnis davon erlangt haben, die Verarbeitung dieser Daten einstellen.

[3.] Partner

Die Porsche Inter Auto GmbH & Co KG führt nicht sämtliche Verarbeitungen personenbezogener Daten selbst durch, sondern hat Unterstützung von professionellen Partnern, namentlich der Porsche Informatik GmbH mit Sitz in 5020 Salzburg, der twyn group GmbH mit Sitz in 4600 Wels und der Vivid Planet Software GmbH mit Sitz in 5302 Henndorf am Wallersee, welche im Auftrag der Porsche Inter Auto GmbH & Co KG tätig werden. Weitere Dienstleister bzw. Subdienstleister, die spezifische Verarbeitungen durchführen, finden Sie in der Aufzählung der einzelnen Datenverarbeitungen in Punkt 4 und 5.

Die Partner wurden sorgfältig ausgewählt und sorgen durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen dafür, dass die Verarbeitung Ihrer Daten im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben erfolgt und die Wahrung Ihrer Rechte gewährleistet ist. Es ist den Partnern nicht gestattet, die überlassenen personenbezogenen Daten für eigene oder werbliche Zwecke zu nutzen oder an Dritte weiterzugeben.

Darüber hinaus findet auch seitens der Porsche Inter Auto GmbH & Co KG keine Weitergabe an Dritte ‒ wie Adressverlage und Direktwerbeunternehmen ‒ statt.

[4.] Nicht einwilligungspflichtige Datenverarbeitungen:

Nähere Informationen zu nichteinwilligungspflichten Datenverarbeitungen finden Sie in der nachfolgenden Aufzählung.

[4.1] Im Zusammenhang mit dem Kauf eines Neuwagens

Neuwagen/Gebrauchtwagen-Angebot inkl. Zubehör

 • Erstellung eines personalisierten Angebots für einen Neuwagen, ggf. inklusive Zubehör.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Erstellung Angebot für Kunden
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 1 Jahr

Neuwagen-Kauf inkl. Zubehör

 • Abwicklung Bestellung, Auslieferung und Bezahlung im Rahmen des Neuwagen-Kaufes, ggf. inklusive Zubehör.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bonitäts- und Bankdaten
 • Zweck: Abwicklung NW-Kauf für Kunden
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten und Vertragsdaten zur Kaufabwicklung an den Generalimporteur Porsche Austria GmbH & Co OG sowie der Fahrzeugdaten an die ASSIST Notfallservice GmbH für den Fall der Inanspruchnahme der Mobilitätsgarantie.

Probefahrt

 • Möglichkeit zur Probefahrt für Kunden mit einem ausgewählten Fahrzeug
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Durchführung einer Probefahrt
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 1 Jahr

Abwicklung von Transportschäden

 • Abwicklung von Transportschäden im Rahmen der Auslieferung des Neuwagens mit dem Logistik-Anbieter
 • Fahrzeugdaten
 • Zweck: Abwicklung von Transportschäden
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Fahrzeugdaten an Lagermax International Speditionen GmbH oder Hödlmayer International AG

Neuwagen-Bestellverfolgung

 • Möglichkeit für Kunden den aktuellen Auslieferungsstatus eines bestellten Neuwagens online via „Vehicle Order Tracker“ zu überprüfen
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Neuwagen-Bestellverfolgung für Kunden
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 1 Jahr
 • Überlassung der Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten und Vertragsdaten über Porsche Austria GmbH & Co OG an Vivid Planet GmbH

[4.2] Im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf eines Gebrauchtwagens

Gebrauchtwagen-Kauf inkl. Zubehör

 • Abwicklung eines Gebrauchtwagen Kaufes des Kunden vom Händler, ggf. inklusive Zubehör.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bonitäts- und Bankdaten
 • Zweck: Abwicklung GW-Kauf für Kunden
 • Rechtfertigung: Vertrag
 • Speicherdauer: 7 Jahre

Gebrauchtwagen Zukauf des Händlers vom Kunden

 • Abwicklung des Gebrauchtwagen Kaufes durch den Händler vom Kunden
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bonitäts- und Bankdaten
 • Zweck: Abwicklung des Zukaufes von Gebrauchtwagen
 • Rechtfertigung: Vertrag
 • Speicherdauer: 7 Jahre

Erstellung eines Ankaufstests

 • Erstellung eines Ankaufstests (Bewertung) für einen Gebrauchtwagen
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten,
 • Zweck: Erstellung eines Ankaufstests
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 3 Jahre
 • Eine Übermittlung der Fahrzeugdaten an die Porsche Bank AG findet im Fall von Leasingrückläufern der Porsche Bank AG statt. Ggf. werden die Fahrzeugdaten auch an die Porsche Austria GmbH & Co OG für den grenzüberschreitenden Fahrzeugvertrieb übermittelt.

Eine Übermittlung der Fahrzeugdaten an die Porsche Bank AG findet im Fall von Leasingrückläufern der Porsche Bank AG statt. Ggf. werden die Fahrzeugdaten auch an die Porsche Austria GmbH & Co OG für den grenzüberschreitenden Fahrzeugvertrieb übermittelt.

[4.3] Im Zusammenhang mit dem Service, Ersatzteilen und Zubehör

Abwicklung von Werkstattaufträgen und Reparaturerweiterungen

 • Abwicklung von Werkstattaufträgen und Reparaturerweiterungen inkl. Fertigstellungsmeldung
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Abwicklung von Werkstatt-Aufträgen und Reparaturerweiterungen
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden; berechtigtes Interesse im Fall von Auftragserweiterungen und Reparaturdokumentationen
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Überlassung der Kontakt- und Identifikationsdaten an Dimoco Europe GmbH zum Versand der Reparatur Fertigstellungs-SMS. Übermittlung von Fahrzeugdaten für allfällige Garantieansprüche an die Porsche Austria GmbH & Co OG.

Verkauf von Ersatzteilen, Werkzeugen und Zubehör

 • Kauf von Ersatzteilen, Werkzeugen und Zubehör
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bonitäts- und Bankdaten
 • Zweck: Verkauf von Ersatzteilen, Werkzeugen und Zubehör
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 7 Jahre

Schadensdokumentation (Fotos)

 • Dokumentation von Schäden für Gewährleistung und Versicherung durch Fotoaufnahmen
 • Fahrzeugdaten
 • Zweck: Dokumentation von Schäden am Fahrzeug für Gewährleistungs-, Garantie und Versicherungsfälle
 • Rechtfertigung: berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre

Terminanzeige im Autohaus

 • Anzeige des vereinbarten Servicetermins inkl. Name und Kennzeichen
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Kundenservice
 • Rechtfertigung: berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: keine Speicherung
 • Widerspruchsmöglichkeit in jeweiligen Servicebetrieb

Rechnungserklärung zur Leistungstransparenz

 • Erläuterung der einzelnen Positionen einer Rechnung
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Erläuterungen werden optional bei Rechnung ergänzt und dem Kunden zur Verfügung gestellt
 • Rechtfertigung: berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: keine Speicherung

Verleih/Vermietung von Service-Ersatzfahrzeuge

 • Verleih bzw. Vermietung von Service-Ersatzfahrzeugen an Kunden
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bank- und Bonitätsdaten
 • Zweck: Bereitstellung von Ersatzmobilität während Reparaturen am Fahrzeug
 • Rechtfertigung: Vertrag
 • Speicherdauer: 7 Jahre

Dokumentation sicherheitsrelevanter Ersatzteile

 • Dokumentation der Bestellung sicherheitsrelevanter Ersatzteile (z. B. Ersatzschlüssel)
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Dokumentation sicherheitsrelevanter Ersatzteile
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der oa. Daten zur Dokumentation an die Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG

SMS Quick Check Marke Porsche

 • Einholung von Kundenfeedback nach Service-Aufenthalt über SMS
 • Kontakt- und Identifikationsdaten
 • Zweck: Einholung von Kunden-Feedback
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 1 Jahr
 • Überlassung der Kontakt- und Identifikationsdaten an sms.at mobile internet services gmbh

[4.4] Im Zusammenhang mit Garantieleistungen und Kundenloyalitätsprogrammen

Mobilitätsgarantie

 • Abwicklung der Mobilitätsgarantie zur Bereitstellung von Hilfeleistungen im Fall von Fahrzeugpannen.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Abwicklung der Mobilitätsgarantie / Pannenhilfe
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Fahrzeugdaten der Werkstattaufträge an den Generalimporteur Porsche Austria GmbH & Co OG sowie im Fall von mobilitätsauslösenden Servicereparaturen an die an ASSIST Notfallservice GmbH zur Abwicklung und anschließend Weitergabe an den nächstgelegenen Service-Partner

Information zu qualitätsverbessernden Maßnahmen

 • Information der Kunden über vom Hersteller empfohlene Maßnahmen für Fahrzeuge
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Qualitätsverbessernde Maßnahmen
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Kontakt- und Identifikationsdaten sowie der Fahrzeugdaten an Porsche Austria GmbH & Co OG.

Quick Check Schadensmeldung

 • Übermittlung von personenbezogenen Daten im Rahmen der Schadensabwicklung an das Versicherungsabwicklungsportal Quick Check
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Versicherungsmeldung für Schadensabwicklung
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten und ggf. Vertragsdaten an das Quick Check Portal der Eurotax Österreich GmbH zur Weiterleitung an die entsprechende Versicherung.

Schadenskalkulation/Gutachten

 • Datenübermittlung zur Einholung eines Sachverständigen Gutachtens bzw. Erstellung einer Schadenskalkulation (Kostenvoranschlag)
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Versicherungsmeldung für Schadensabwicklung
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Fahrzeugdaten an Audatex Österreich Ges. m.b.H. oder DAT Austria GmbH.

Top-Card NW/After Sales

 • Ausstellung einer Kundenkarte zur Inanspruchnahme von Vergünstigungen
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Kundenkarte zur Inanspruchnahme von Vergünstigungen
 • Rechtfertigung: Vertrag
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Kotakt- und Identifikationsdaten sowie der Fahrzeugdaten an die Porsche Austria GmbH & Co OG sowie für die Marke Skoda zusätzlich an die Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH.

Garantie+Garantieerweiterung: Abwicklung und Nachweis der Gültigkeit

 • Abwicklung und Nachweis der Gültigkeit der Garantie beim Importeur und/oder Hersteller
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Abwicklung von Garantiefällen
 • Rechtfertigung: Vertrag, oder vorvertragliches Verhältnis auf Anfrage des Kunden
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Fahrzeugdaten je nach Marke an unsere Hersteller Volkswagen AG, Porsche AG, Audi AG, Seat S.A. und Skoda Auto a.s. Im Fall einer Anschlussgarantie erfolgt ebenfalls eine automatisationsgestützte Übermittlung an die Porsche Bank AG. Im Fall der Garantieerweiterung erfolgt eine Übermittlung der Kontakt- und Identifikationsdaten sowie der Fahrzeugdaten an die Porsche Austria GmbH & Co OG.

Datenübermittlung für Rückrufaktionen

 • Datenübermittlung an den Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) zur Durchführung von Rückrufaktionen der Hersteller
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Datenübermittlung für Rückrufaktionen
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 20 Jahre
 • Übermittlung der Kontakt- und Identifikationsdaten an den Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) zur Durchführung von Rückrufaktionen

Kundenzufriedenheitsbefragung

 • Aussendung einer Einladung zur Abgabe einer Kundenzufriedenheitsbefragung (CarAdvisor) per E-Mail.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten
 • Zweck: Erfassung der Kundenzufriedenheit
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 1 Jahr
 • Überlassung der Kontakt- und Identifikationsdaten an die Porsche Austria GmbH & Co OG, die den Versand mit Hilfe des Subverarbeiters Spectra Marktforschungsgesellschaft mbH durchführt.

[4.5] Im Zusammenhang mit internen Prozessen

Abwicklung von Kundenanfragen und Kulanzen

 • Erfassung, interne/externe Weiterleitung (Bearbeitung) und Dokumentation von Kundenanfragen aller Kommunikationskanäle.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Abwicklung von Kundenanfragen
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Für eine umfassende Betreuung der Kunden werden die Daten dem Generalimporteur, Porsche Austria GmbH & Co OG, bereitgestellt.

Internes Reporting

 • Interne Auswertung und Aufbereitung von Geschäftskennzahlen zur Steuerung des Geschäfts
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Internes Reporting
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Fahrzeugdaten sowie der Kontakt- und Identifikationsdaten an die Porsche Austria GmbH & Co OG

Mahnwesen

 • Abwicklung des betrieblichen Mahnwesens
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Bank- und Bonitätsdaten
 • Zweck: Mahnwesen
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der Kontakt- und Identifikationsdaten an Inkassobüros bzw. Rechtsanwälte

Interne Abwicklung Finanzierungs- und Versicherungsgeschäft

 • Bereitstellung von Daten an Leasing- und Versicherungsunternehmen im Zuge der Abwicklung von Finanzierungs- und Versicherungsgeschäften.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten
 • Zweck: Interne Abwicklung Finanzierungs- und Versicherungsgeschäft
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Automatisationsgestützte Übermittlung von Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten und Vertragsdaten an die Porsche Bank AG sowie die Porsche Versicherungs AG

Archivierung von Vertragsdokumenten und Rechnungen

 • Nutzung einer Archivlösung der Porsche Informatik zur sicheren Aufbewahrung von Vertragsdokumenten und Rechnungen
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bonitäts- und Bankdaten
 • Zweck: Archivierung von Dokumenten
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 12 Jahre
 • Überlassung der angeführten Datenkategorien an die Porsche Informatik GmbH

Innenrevision & Audits

 • Bereitstellung personenbezogener Daten für Revisionsprüfungen bzw. regelmäßige Audits des Importeurs
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten, Vertragsdaten, Bonitäts- und Bankdaten
 • Zweck: Innenrevision & Audits
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Bereitstellung der angeführten Datenkategorien für Revisionszwecke an die Porsche Holding GmbH sowie die Volkswagen AG und für Audits an die Porsche Austria GmbH & Co OG.

Videoüberwachung

 • Verschlüsselte Videoüberwachung von öffentlich zugänglichen Betriebsbereichen zum Schutz unseres Eigentums und unserer Mitarbeiter sowie zur Verhinderung, Eindämmung und Aufklärung strafrechtlich relevanten Verhaltens.
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Videoüberwachung
 • Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse
 • Speicherdauer: 72 Stunden

Bereitstellung von Typenschein-Duplikaten

 • Ausstellung eines Typenschein-Duplikates für Kunden im Fall des Verlustes
 • Kontakt- und Identifikationsdaten, Fahrzeugdaten
 • Zweck: Erstellen eines Typenschein Duplikates
 • Rechtfertigung: Rechtliche Verpflichtung
 • Speicherdauer: 7 Jahre
 • Übermittlung der angeführten Datenkategorien an die Porsche Austria GmbH & Co OG

[5.] Einwilligungspflichtige Datenverarbeitungen

Die Porsche Inter Auto GmbH & Co KG verarbeitet die jeweils angeführten personenbezogenen Daten für folgende einwilligungspflichtige Zwecke:

Informationen über Produkte, Dienstleistungen, Veranstaltungen sowie Marktforschungs- und Qualitätssicherungs-/verbesserungszwecken

 • Ihre Zustimmung vorausgesetzt informieren wir Sie über die von Ihnen gewählten Medien über Neuigkeiten zu unseren Produkten und Dienstleistungen und laden Sie zu Veranstaltungen/Events unseres Autohauses ein. Außerdem erlauben Sie uns, dass wir Sie zu Qualitätssicherungs-/verbesserungszwecken kontaktieren dürfen. Ihre Einwilligung gilt jeweils nur für den Verbund, dem der jeweilige Händler angehört. Haben Sie mehrere Einwilligungen abgegeben werden wir im Falle eines Widerrufs nachfragen, welche Einwilligungserklärungen für welche Verbünde Sie widerrufen wollen.
 • Zweck: Zusendung von Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Veranstaltungen
 • Rechtfertigung: Einwilligung
 • Speicherdauer: Bis zum Widerruf der Einwilligung

Erinnerung an wichtige Werkstatttermine

 • Ihre Zustimmung vorausgesetzt erinnern wir Sie individuell über Ihre empfohlenen Service- und rechtlich verpflichtende „Pickerl“ (§ 57a Überprüfung)-Termine.
 • Zweck: Zusendung von Informationen für Werkstattereignisse (wichtige Serviceeinladungen)
 • Rechtfertigung: Einwilligung
 • Speicherdauer: Bis zum Widerruf der Einwilligung

[6.] Betroffenenrechte

Folgende Ihnen zustehende Rechte können Sie hinsichtlich der Datenverarbeitung geltend machen:

[6.1] Recht auf Auskunft

Sie können eine Bestätigung darüber verlangen, ob und in welchem Ausmaß personenbezogene Daten über Sie verarbeitet werden.

[6.2] Recht auf Berichtigung

Verarbeiten wir unvollständige oder unrichtige personenbezogene Daten von Ihnen, so können Sie jederzeit deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung verlangen.

Haben Sie ein Benutzerkonto eingerichtet, so können Sie auf Ihre personenbezogenen Daten jederzeit zugreifen und diese selbst berichtigen oder ergänzen. Darüber hinaus können Sie das Benutzerkonto auch jederzeit schließen.

[6.3] Recht auf Löschung

Sie können eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern der Zweck, für die sie erhoben worden sind, weggefallen ist, eine unrechtmäßige Verarbeitung vorliegt, die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift oder sich die Datenverarbeitung auf Ihre Einwilligung stützt und Sie diese widerrufen haben. Zu beachten ist hierbei, dass es andere Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung Ihrer Daten entgegenstehen können, z. B. gesetzlich geregelte Aufbewahrungspflichten, anhängige Verfahren, Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, etc.

[6.4] Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung

Ihrer Daten zu verlangen, wenn

 • Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen,
 • die Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung verlangen,
 • wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber noch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, oder
 • Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben.

[6.5] Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen, sofern wir die Daten aufgrund Ihrer erteilten Zustimmung oder zur Erfüllung eines Vertrages zwischen uns verarbeiten und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

[6.6] Recht auf Widerspruch

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen, zur Ausübung öffentlicher Gewalt oder berufen wir uns bei der Verarbeitung auf die Notwendigkeit zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, so können Sie gegen diese Datenverarbeitung Widerspruch einlegen, sofern ein überwiegendes Schutzinteresse an Ihren Daten besteht. Der Zusendung von Werbung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen widersprechen.

[6.7] Recht auf Beschwerde

Sofern Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen und dadurch Ihre Rechte verletzt haben, ersuchen wir Sie mit uns in Kontakt zu treten, um allfällige Fragen aufklären zu können. Selbstverständlich haben Sie auch das Recht, sich bei der österreichischen Datenschutzbehörde bzw. einer europäischen Aufsichtsbehörde zu beschweren.

[6.8] Recht auf Widerruf

Alle von Ihnen abgegebenen Einwilligungserklärungen können unabhängig voneinander jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu den in der Einwilligungserklärung genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten, und somit die entsprechenden Rechte, Vorteile etc. nicht mehr in Anspruch genommen werden können.

Diese Rechte können direkt bei Porsche Inter Auto GmbH & Co KG oder auf schriftlichem Weg (E-Mail / Brief) geltend gemacht werden. Im Zweifel können wir zusätzliche Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität anfordern. Dies dient zum Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Privatsphäre.

[7.] Kontaktdaten

Verantwortlicher:
Porsche Inter Auto GmbH & Co KG
Louise-Piech-Straße 2
5020 Salzburg
porscheinterauto@porsche.co.at